ARTÍCULO
TITULO

Effect of Electrode Material and Design on Sensitivity and Selectivity for High Temperature Impedancemetric NOx Sensors

Leta Y. Woo    
Robert S. Glass    
Robert F. Novak    
and Jaco H. Visser    

Resumen

No disponible

 Artículos similares

       
 
Leta Y. Woo, L. Peter Martin, Robert S. Glass, Wensheng Wang, Sukwon Jung, Raymond J. Gorte, Erica P. Murray, Robert F. Novak, and Jaco H. Visser     Pág. J32 - J40

 
Gwo-Jiun Sheu, Farn-Shiun Hwu, Jyh-Chen Chen, Jinn-Kong Sheu, and Wei-Chi Lai     Pág. H836 - H840

 
Hiroshi Wada, Koji Shibata, Yoshimasa Bando and Takehiko Mori    

 
Okubo, M - Hosono, E - Kim, J - Enomoto, M - Kojima, N - Kudo, T - Zhou, H     Pág. 7444 - 7452

 
Xiulan Li, Jin He, Joshua Hihath, Bingqian Xu, Stuart M. Lindsay, and Nongjian Tao     Pág. 2135 - 2141