18   Artículos

 
en línea
Bonifasius Putera Sampurna, Gilbert Audira, Stevhen Juniardi, Yu-Heng Lai and Chung-Der Hsiao    
Revista: Inventions    Formato: Electrónico

 
en línea
Khang Ðình Tr?n,Quang Ð?c Võ,Tu?n Anh Ðang Nguy?n DOI: 10.26459/hueuni-jtt.v127i2A.5017     Pág. 109 - 120
M?ng d?ng tác gi? là m?ng lu?i h?c thu?t gi?a các nhà nghiên c?u vi?t chung bài báo khoa h?c, m?c d? k?t h?p d?ng tác gi? có th? du?c d?c trung b?i các d? do liên k?t. Ð?a trên các d?c trung dó, hình thành nhi?u bài toán có ý nghia, trong dó có khuy?n ng... ver más

 
en línea
Gilbert Audira, Bonifasius Putera Sampurna, Stevhen Juniardi, Sung-Tzu Liang, Yu-Heng Lai and Chung-Der Hsiao    
Revista: Inventions    Formato: Electrónico

 
en línea
Gilbert Audira, Bonifasius Putera Sampurna, Stevhen Juniardi, Sung-Tzu Liang, Yu-Heng Lai and Chung-Der Hsiao    
Revista: Inventions    Formato: Electrónico

 
en línea
Chung-Fu Lai,Xi-Tsz Lee     Pág. 837 - 844
This paper presents New Open Economy Macroeconomics as the analytical framework in attempt to integrate the characteristics of imperfect competition market and anti-dumping behavior into a two-country (home country and foreign country) model with micro-f... ver más
Revista: International Journal of Economics and Financial Issues    Formato: Electrónico

 
en línea
Chung-Fu Lai,Shan-Kai Tsai     Pág. 678 - 689
In this study, we incorporate diversified currency holdings into the New Open Economy Macroeconomics (NOEM) model to explore the issue of exchange rates dynamics. The findings show that exchange rate overshooting occurs when diversified currency holdings... ver más
Revista: International Journal of Economics and Financial Issues    Formato: Electrónico

 
en línea
Hoàng H?nh Nguyên DOI: 10.26459/jed.v109i10.3675    
Trong bài này, chúng tôi s? d?ng k? thu?t phân l?p c?a lý thuy?t t?p thô d? thi?t l?p m?t mô hình c?nh báo s?m nguy co phá s?n cho các doanh nghi?p Vi?t Nam. Mô hình th?c nghi?m trên co s? d? li?u thu th?p du?c t? các công ty c? ph?n niêm y?t trên hai S?... ver más

 
en línea
Tr?n Van Hòa,Lê Quang Tr?c DOI: 10.26459/jed.v109i10.3684    
Ngành ngh? ti?u th? công nghi?p (TTCN) là m?t b? ph?n h?p thành công nghi?p nông thôn. Nhi?u nghiên c?u ch? ra vai trò quan tr?ng c?a vi?c phát tri?n TTCN d?i v?i n?n kinh t?, d?c bi?t ? các nu?c dang phát tri?n nhu Vi?t Nam. T?i nu?c ta, m?c dù có nhi?u... ver más

 
usuarios registrados
K. M. Lai, W. H. Chung, C. L. Jao, and K. C. Hsu     Pág. 738 - 744
Revista: POULTRY SCIENCE    Formato: Impreso

 
usuarios registrados
Shu-Hsing Chung, Amy Hsin-I Lee, He-Yau Kang, Chih-Wei Lai     Pág. 379 - 388
Revista: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS    Formato: Impreso

« Anterior     Página: 1 de 2     Siguiente »