REVISTA

Journal of Transport and Land Use

ISSN: 1938-7849   Frecuencia: 3   Formato: Electrónica

Tablas de contenido  

9 artículos asociados

Volumen 17 Número 1 Parte 0 Año 2024

Hao Wu, Sunhyung Yoo, Christopher Pettit, Jinwoo (Brian) Lee
Pág. 1 - 20  

Jiahui Zhao, Zhibin Li, Pan Liu, Mingye Zhang
Pág. 115 - 142  

Lei Zhou, Weiye Xiao, Chen Wang, Haoran Wang
Pág. 143 - 161  

Bogdan Kapatsila, Jordan D. Rea, Emily Grisé
Pág. 163 - 185  

Zhongzhen Yang, Jionghao Li, Wenyuan Zhou, Feng Lian
Pág. 187 - 214  

Julianno Amorim; João de Abreu e Silva
Pág. 21 - 40  

Jia Fang, Xiang Yan, Tao Tao, Changjie Chen
Pág. 215 - 239  

Vincent Obry-Legros, Geneviève Boisjoly
Pág. 67 - 96  

Jonathan Stiles, Harvey Miller
Pág. 97 - 113