REVISTA

Future Internet

ISSN: 1999-5903    Frecuencia: 4   Formato: Electrónica

Tablas de contenido  

12 artículos asociados

Volumen 10 Número 6 Parte June Año 2018

Andrea Guazzini, Mirko Duradoni, Alessandro Lazzeri and Giorgio Gronchi
 

Pin Wu, Yang Yang and Xiaoqiang Li
 

Jiazhu Dai and Keke Qiao
 

Lei Xie, Shengbo Chen, Wenfeng Shen and Huaikou Miao
 

Lingli Yu, Decheng Kong and Xiaoxin Yan
 

Mirko Duradoni, Mario Paolucci, Franco Bagnoli and Andrea Guazzini
 

Hongbin Yang, Shuxiong Jiang, Wenfeng Shen and Zhou Lei
 

Enrico Francesconi
 

Il-Gu Lee
 

Håkon Gunleifsen, Vasileios Gkioulos and Thomas Kemmerich
 

Chong Han, Zilong Li, Jian Zhou, Lijuan Sun and Siyu Chen
 

Liang Zhou, Sheng-Ming Jiang and Chen-Lin Xiong